img pl2565 

 

1. แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 คลิกดาวน์โหลด

2. แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผน คลิกดาวน์โหลด

3. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา รพ.ปากพะยูน 2565 (ปรับแผน) คลิกดาวน์โหลด