ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทรายวัน)


ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด

(ต้องแต่งกายสุภาพ) ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2567 

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 

เอกสารเพิ่มเติม -> กดที่นี่