ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน


 ตามที่มีประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน ลงวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ในตำแหน่งต่างๆ

และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น

 

ในการนี้ โรงพยาบาลปากพะยูน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดนดำเนินการสอบคัดเลือก

สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)


ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวสอบคัดเลือกในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ผู้ใดไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

 

เอกสารเพิ่มเติม -> กดที่นี่