ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน


 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา

 


เอกสารเพิ่มเติม -> กดที่นี่

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ประเภทรายวัน)

สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด(ต้องแต่งกายสุภาพ)

ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง