ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล


ตามที่มีประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน ลงวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ในตำแหน่งต่างๆ

และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลปากพะยูน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยดำเนินการสอบคัดเลือก สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก -> กดที่นี่

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวสอบคัดเลือก

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ผู้ใดไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้