ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่ง พร้อมน้ำยา จำนวน 16 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม -> กดที่นี่