ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

โรงพยาบาลปากพะยูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน 1 รายการ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

เอกสารเพิ่มเติม -> คลิกที่นี้