ดาวน์โหลด โปรแกรมจัดการ แฟ้ม DataCorrect  สสจ.พระนครศรีอยุธยา

https://www.ayo.moph.go.th/main/index.php?mod=Downloads&file=index&op=downloadsDetail&id=cd673052fd4a736d83244b78a19414f