ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

 


 

ตามที่มีประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ในตำแหน่งต่างๆ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น


 

ในการนี้ โรงพยาบาลปากพะยูน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะ โดยดำเนินการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ผู้ใดไม่มาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก -> กดที่นี่