ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

 


 

ตามที่มีประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประเภทรายวันตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ,ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชสถิติ) 

เพื่อปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลปากพะยูน นั้น

 

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ดังนี้ 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก -> กดที่นี่  

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 

ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูนหากไม่มารายงานตัวตามวัน

เวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน