ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3. ตำแหน่ง พนักงานเปล 

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยการพยาบาล 

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 

6. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 

7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานสวน) 

8. ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร 

9. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน ผู้ใดไม่มาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้

คลิกดูรายละเอียด