MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1

              1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

              2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 - เดือน ธันวาคม 2566

                             แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2566

                       แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2566 

                        แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2566   

               3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ 2

                 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

                           ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2566

                           ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

                           ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2566

               3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

                 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้

                           ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2566

                           ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2566

                           ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2566

               3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

                 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 ดังนี้

                           ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2565

                           ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2565

                           ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2565

               3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน