1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศรับสมัครงาน
  3. สืบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(ฝ่ายบริหารทั่วไป),พนักงานบริการห้องบัตร,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานบริการทั่วไป(กลุ่มการพยาบาล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชสถิติ)


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(ฝ่ายบริหารทั่วไป),พนักงานบริการห้องบัตร,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานบริการทั่วไป(กลุ่มการพยาบาล)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทรายวัน) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ห้องบัตร) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป