°รายละเอียดประมาณการเงินบำรุง

°แผนงานโครงการโรงพยาบาลปากพะยูน

°แผนงานโครงการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปากพะยูน

    * ยุทธศาสตร์ที่ 1

    * ยุทธสาสตร์ที่ 2

    * ยุทธศาสตร์ที่ 3

    * ยุทธศาสตร์ที่ 4

    * ยุทธศาสตร์ที่ 5