ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 

เอกสารเพิ่มเติม -> คลิกที่นี้ 

 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ