ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล


ตามที่มีประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน ลงวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ในตำแหน่งต่างๆนั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก -> กดที่นี่

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 ตามบัญชีที่แจ้งในแต่ละตำแหน่งดังต่อไปนี้

มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน 

หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล