ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

รายชื่อและเอกสารเพิ่มเติม  -> กดที่นี่

 

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัว

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น 

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน

 

ผู้ใดไม่มาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ในการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ