ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  -> กดที่นี่

 

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวสอบคัดเลือก

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน

 

ผู้ใดไม่มาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้