- มติคณะรัฐมนตรี การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
                   - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2559

อ้างอิง : http://www.mict.go.th/view/1/CCTV