นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2562

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้ “นโยบายการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย” ฉบับปรับปรุงปี 2562 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป


  • นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2562 [ภาษาไทย][English]
  • แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 2 [ภาษาไทย][English]
  • แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 3 [ภาษาไทย][English]

 แหล่งที่มา: มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย