เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการรายงานตัว ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดูรายละเอียด