EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ  และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

         ³ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผุ้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโอยผุ้บริหารสูงสุดระดับจังหวัดและกรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซตืของหน่วยงาน

         ³ คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)

         ³ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)

         ³ หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         ³ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564