EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

              ³บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน   

              ³แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในทุกๆ ไตรมาส ดังนี้  

                            ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

                          * แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563    

                           * แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563   

                                 * แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563    

                       ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ดังนี้ 

                          * แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564    

                           * แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564  

                                 * แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564  

                       ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ดังนี้ 

                          * แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2564    

                           * แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564  

                                 * แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564  

                       ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ดังนี้ 

                          * แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2564    

                           * แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564   

                                 * แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2564  

                 ³แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน