EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

              ³ ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน   

                    * บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                      * หนังสือจัดสรรงบประมาณ

                      * แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                     * คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

                      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

              ³รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)     

                   * หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ                    

                     * รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

                     * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

          ³การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                * หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ                              * หนังสือขออนุญาตนำแผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

                 * แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                - ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

                                         - ชุดที่ 1

                                         - ชุดที่ 2

                                         - ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่อนหน้าแล้ว)

                          - ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564

                                         - ชุดที่ 1

                                         - ชุดที่ 2

                          - ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

                                         - ชุดที่ 1

                                         - ชุดที่ 2

                          - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

                                         - ชุดที่ 1

                                         - ชุดที่ 2

               ³แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน