EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

       ³ หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ปรากฏการขออนุญาตนำเผนแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   ³ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                   ³ โครงการ

       ³ รายชื่อผู้เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

       ³ บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       ³ รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

       ³ ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

       ³ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)