EB 12. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

³หลักฐานการการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          ³บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          ³โครงการ/กิจกรรม

³รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

³รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

³รายงานการติดตามประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

³ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

³บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

³แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)