EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

³บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

³รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

         ³ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)  รายงานสรุปฯ ในเดือน มีนาคม 2564  

         ³ไตรมาสที่   4 (รอบ 12 เดือน)  รายงานสรุปฯ ในเดือน กันยายน  2564 

³รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

         ³ไตรมาสที่    2 (รอบ 6 เดือน)  รายงานสรุปฯ ในเดือน มีนาคม2564 

         ³ไตรมาสที่   4 (รอบ 12 เดือน)  รายงานสรุปฯ ในเดือน กันยายน  2564 

³กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือ มีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง  

³แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ไซต์ของหน่วยงาน