EB 10. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

          ³คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

        ³คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

         ³บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วันจำนวน ชุด  (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

                ³รอบ 6 เดือน  หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

                                         เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

                ³รอบ 12 เดือน  หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

                                         เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564

         ³หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียนอาทิผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านไปรษณีย์ผ่านApplication หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

        ³แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน